C/2002 T7 (LINEAR)

Dráhové elementy komety (z 3418 pozorování od 12.10.2002 do 25.2.2004)
Perihel    2004 Apr. 23.06162
q        0.6145942
e        1.0005146
Peri.     157.73688
Node      94.85884
Incl.     160.58325
1/a (původní)  +0.000010
1/a (budoucí)  -0.000631

Kometa byla objevena na snímcích získaných systémem LINEAR z 14.10.2002 jako objekt asteroidálního vzhledu o jasnosti asi 17.5m. P. Birthwistle na snímcích z 28.10. (0.30- m reflektor) však rozpoznal kometární vzhled. Následně bylo nalezeno ještě předobjevové pozorování z 12.10.2002.

Kometa je dynamicky mladá a průchod perihelem je pravděpodobně jejím prvním vůbec. Afel komety leží ve vzdálenosti 32 000 AU, tedy v Oortově mračně. Průlet perihelem však pro kometu bude i posledním, protože se od nás vzdálí po hyperbolické dráze. 19.5.2004 projde kometa 0.27 AU od Země a 21.5. asi 0.2 AU od Venuše. Dráha komety při pohledu shora je na následujícím obrázku. Modrá část dráhy se nachází nad rovinou ekliptiky, fialová pod ekliptikou. Červeně je vyznačena dráha Země. Zbylé dvě planety (šedé křivky) jsou Mars a Jupiter. Polohy všech těles jsou zakresleny pro dobu průchodu komety přísluním.

dráha komety C/2002 T7 (LINEAR)

V době potvrzení kometární aktivity obklopovala kometu koma o průměru kolem 40 000 km a kometa se jevila dosti koncentrovaná. Koncem července vzrostly rozměry komy na asi 160 000 km a kometa se stala difúznější s patrnou centrální kondenzací a vizuální jasnost se pohybovala kolem 12.5m. Koncem měsíce září, kdy kometa zjasněla na 11.5m, přesáhly rozměry komy 200 000 km a u komety byl pozorován ohon o délce asi 0.35 AU.

Počátkem prosince 2003 se jasnost komety pohybovala kolem hodnoty 9.5m. Rozměry komy, která se stále jeví dosti koncentrovaná i když už s výrazným centrálním zjasněním, přesáhly hranici 300 000 km.

V lednu pak kometa dále dosti rychle zjasňovala - v polovině měsíce měla asi 7.5m. Koma dosahovala velikosti přes 10´, čemuž odpovídají lineární rozměry kolem 800 000 km! U komety se objevili dva chvosty - prachový a posléze i iontový. Délku výraznějšího prachového udávají někteří pozorovatelé (např. CH. Morris) až na 1°.

Takto nějak vypadala situace koncem ledna, kdy jsem aktualizoval tuto analýzu. Od té doby se situace s kometou C/2002 T7 dosti změnila, bohužel k horšímu. S odstupem času je možné říct, že počátkem roku došlo k mírnému zlomu na světelné křivce, kdy došlo k mírnému zpomalení růstu jasnosti. Další, mnohem výraznější, zlom však následoval počátkem února. Růst jasnosti komety se prakticky zastavil a jestliže měla v polovině ledna jasnost 7.5m, pak koncem února nebyla o mnoho jasnější - měla přibližně 7.0m. Kolem 10. března přestala být kometa pozorovatelná. Poslední odhady byly učiněny o pár dnů spíš. Díky velmi malé výšce komety nad obzorem jsou zatíženy poměrně velkou a mluví o jasnosti kolem 6.8m.

Vývoj jasnosti ilustrují následující grafy. Na prvním je zachyceno 826 vizuálních pozorování učiněných během celého období, co byla kometa vizuálně sledovatelná. Parametry spočtených křivek (podobně jako u dalších grafů) jsou uvedeny níže. Na světelné křivce jsou patrná čtyři období s různými fotometrickými parametry. První období, kdy ještě kometa byla ve velkých vzdálenostech od Slunce, je chrakterizováno velmi pomalým zjasňováním (n = 1.8). V dlaších dvou obdobích zjasňovala kometa mnohem rychleji (n = 4.5 a n = 3.7). Konečně poslední v posledním období se rychlost zjasňování vrátila k původní hodnotě, n = 1.7 (absolutní jasnost je však o něco vyšší). Tento trend byl pozorován (návrat k původní hodnotě n) již u poměrně dost komet a zdá se, že období rychlého zjasňování jsou u neperiodických komet jen dočasnou záležitostí.

vizuální jasnost komety C/2002 T7 (LINEAR)

Další graf pak zachycuje 297 vizuálních pozorování od počátku roku 2004, kdy došlo ke zpomalení zjasňování.

vizuální jasnost komety C/2002 T7 (LINEAR)

Konečně na posledním grafu jsou zachycena stejná pozorování jako v grafu prvním, pouze s tím rozdílem, že zde jsou vynesena oproti heliocentrické vzdálenosti a jasnost je přepočtena na jednotkovou vzdálenost od Země.

vizuální jasnost komety C/2002 T7 (LINEAR)

Pokud kometa bude i nadále zjasňovat podle současných fotometrických parametrů, dosáhne maximální jasnosti asi 2 mag a od nás už bude sledovatelná jen stěží (spíš vůbec ne), protože se bude ztrácet v záři slunečních paprsků.

Přehled fotometrických parametrů

 M   n     poz období         Dr (AU)   pozn.
 7.0  1.8 vis  81 2003-02-23 2003-10-08 5.67 3.22
 3.7  4.5 vis 431 2003-10-15 2003-12-31 3.14 2.13
 3.9  3.7 vis 149 2004-01-01 2004-01-30 2.13 1.69
 4.9  1.7 vis 148 2004-01-31 2004-03-07 1.69 1.13
poz ... počet pozorování
období ... období, z něhož byly určovány fotometrické parametry
Dr ... rozsah heliocentrických vzdáleností

Použité zdroje


Roman Maňák, březen 2004