Albeda blízkozemních planetek

Nové přehlídky revidují směrem dolů pravděpodobné hmotnosti masivních planetek ohrožujících Zemi na 20 až 30%. Planetka o průměru větším než jeden kilometr se se Zemí sráží přibližně každých 600 000 let. Zdá se však, že předešlé odhady velikostí blízkozemních planetek (Near-Earth asteroids - NEAs) byly nadhodnocené.

NEAs jsou všeobecně velmi malé a příliš vzdálené pro přímá měření proto se odhady jejich velikostí zakládají na množství jimi odraženého slunečního světla (reflektivita). Ale reflektivita se pro různé asteroidy mění podle toho, jaké mají povrchy, zda spíše kamenné nebo prachové. Tým Alana Harrise použil infračervené detektory umístěné na 10 metrovém Keckově teleskopu na hoře Mauna Kea na Havaji ke spočtení teplot 20 NEAs, tj. ke zjištění kolik absorbují energie. Obejkty totiž absorbují záření na ně dopadající a odečtením teploty asteroidu od celkového množství záření dopadajícího na ně ze Slunce, lze spočíst jejich reflexivitu.

Po aplikaci získaných výsledků na vzorek 2 200 známých NEAs bylo zjištěno, že asi 1 090 z nich má průměr větší než 1 km. Předešlé odhady mluvily o počtech mezi 1 200 a 1 300.

Změřený rozsah albed je velmi vysoký (0.02 - 0.55) se střední hodnotou 0.25, která je mnohem vyšší než je pozorováno v tzv. hlavním pásu planetek - početné skupině asteroidů (dnes je jich známo asi 190 000) mezi drahami Marsu a Jupitera. Ve většině případů jsou albeda v mezích očekávaných pro různé spektrální typy ačkoli některé výjimky jsou patrné. Množství objektů má neočekávaně nízké barevné teploty, které můžou reflektovat neobvyklé termální vlastnosti. Nicméně omezený vzorek NEAs podotýká, že tyto změřené výsledky nemusí být zcela běžné pro NEAs s průměry menšími než 1 km.


podle CCNet (17.11.2003)